Persbericht Strategische agenda

P E R S B E R I C H T

Ede, 12 december 2018

Nieuwe Strategische Agenda Regio Foodvalley, co-creatie van ondernemers, onderwijs en overheid

In Regio Foodvalley staat de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs centraal. Wat willen de partijen samen bereiken? En hoe kom je tot resultaat? Dat is de kern van de Strategische Agenda Regio Foodvalley. Een commissie, waarin de drie O’s zijn vertegenwoordigd, zet de lijnen uit voor de nieuwe Strategische Agenda 2020-2025. Commissievoorzitter Gijs Eikelenboom:  “De regio bruist van de goede ideeën. Met een goede focus en een gelijkwaardige samenwerking kunnen we veel voor elkaar krijgen.”

Wat is de Strategische Agenda?

In de Strategische Agenda  worden de gezamenlijke doelen vastgelegd die de partners de komende jaren met elkaar willen bereiken in Regio Foodvalley. Een commissie, bestaande uit afgevaardigden vanuit de drie O’s, begeleidt de ontwikkeling van deze agenda.

De commissie bestaat uit voorzitter Gijs Eikelenboom (Denkavit, Barneveldse Industriële Kring), vice-voorzitter Mariska de Kleijne (Rabobank Vallei en Rijn), René Verhulst (Regio Foodvalley), Piet Zoon (Regio Foodvalley), Mirjam van ’t Veld (Ziekenhuis Gelderse Vallei), Gerke van Zalk (Federatie Ondernemersbelangen Valleiregio), Bastiaan Pellikaan (Aeres Groep) en René van Holsteijn (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal).

Ambitie van deze economische topregio

Regio Foodvalley is een economische topregio op het gebied van agrifood, in een omgeving waar het goed wonen, werken en ondernemen is. In 2025 is de regio:

– een gezonde en vitale  leefomgeving voor mens en dier; een regio waar inwoners trots op zijn.

– proeftuin voor innovatie op het gebied van gezonde en duurzame voeding

– koploper op de weg naar duurzame en betaalbare energie en een voorbeeldfunctie hoe grondstoffen en

materialen maximaal (her)bruikbaar zijn

– een samenwerking van krachtige economische clusters, waaronder Food, Health, Tech en ICT, waartussen cross-sectorale innovatie plaatsvindt

Focus en gelijkheid

Voor het ontwikkelen van de nieuwe Strategische Agenda zijn er twee belangrijke aandachtspunten: focus en gelijkheid in zeggenschap tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Vanuit deze twee aspecten is er een startnotitie opgesteld waarin de visie, missie, kernpunten en thema’s voor de periode van 2020 – 2025 zijn beschreven.

Input vanuit betrokken partijen

Vanuit deze startnotitie wordt de komende tijd input uit de regio gevraagd, om doelstellingen en programmalijnen verder aan te scherpen. De commissie is daarom benieuwd naar reacties, opvattingen en aanvullende inzichten van alle betrokken partijen in de regio. De inbreng die naar aanleiding van deze startnotitie gegeven wordt, is voor de commissie essentieel om in de loop van 2019 met een goed voorstel voor een vernieuwde strategische agenda te kunnen komen. Hierover vindt besluitvorming plaats door de 8 gemeenteraden en de partners. De volledige startnotitie is te vinden op regiofoodvalley.nl/projecten/strategische-agenda.

Fotobijschrift: v.l.n.r.: René van Holsteijn, Mariska de Kleijne, Piet Zoon, Gerke van Zalk, René Verhulst, Bastiaan Pellikaan, Gijs Eikelenboom, Mirjam van `t Veld

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Jolanda Wauben, communicatieadviseur van Regio Foodvalley:
Tel: 0318 680 382 / 06- 5248 0574 
E-mail : jolanda.wauben@regiofoodvalley.nl