Publicaties – Nieuwsbericht Knooppunt Hoevelaken

Nieuwsbericht project Knooppunt Hoevelaken (december 2015)

Via dit nieuwsbericht wil Rijkswaterstaat u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het project knooppunt Hoevelaken. Heeft u vragen of opmerkingen, mail ons dan: knooppunthoevelaken@rws.nl.

Werkzaamheden komende tijd
De komende periode voert de uitvoerende partij van knooppunt Hoevelaken, Combinatie A1|28, alvast een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Hierbij moet u denken aan het opmeten en de inspectie van de bestaande viaducten en tunnels. Grondonderzoek naar bodemstevigheid, grondwaterstanden en archeologisch onderzoek. Deze onderzoeken zijn inmiddels gestart en lopen door tot medio 2017.

Bijeenkomst klankbordgroep
Op dinsdag 8 december kwamen leden van de klankbordgroep, Rijkwaterstaat en de Combinatie A1 | A28 samen om te praten over het vervolg van de klankbordgroep in project knooppunt Hoevelaken.
Er was een mooie opkomst; vele vertegenwoordigers van diverse achterbannen waren aanwezig.

Allereerst stelde de Combinatie zich voor aan de aanwezigen. Daarna werd toegelicht waar het project nu staat, namelijk aan de vooravond van het besluit op de Voorkeursvariant (VKV). Op basis van dit VKV starten in 2016 de onderzoeken die aantonen welke effecten het project op de omgeving heeft en welke maatregelen dus genomen moeten worden om negatieve effecten te verminderen (de zogeheten effectstudies). Uiteindelijk moet dit leiden tot een Ontwerp Tracébesluit (OTB). Dit OTB is een formeel inspraakmoment.

De klankbordgroep gaf aan dat ze duidelijkheid wil hebben over de onderwerpen waarin zij kunnen meekijken en eventueel meedenken. Afgesproken is om hier de volgende keer uitgebreider bij stil te staan. De klankbordgroep wordt gezien als de ogen en oren vanuit de omgeving. De leden vertegenwoordigen een achterban. In februari volgt een nieuwe klankbordgroep bijeenkomst.

Contactpersonen
Er is een wijziging geweest in de contactpersonen waarbij u terecht kunt voor vragen, opmerkingen en klachten. Hieronder de contactpersonen en hun contactgegevens.

Naam Contactgegevens
Darja Boers Darja.boers@rws.nl

Ellen Smit Ellen.smit@rws.nl

Natuuronderzoek
Rijkswaterstaat moet bij projecten rekening houden met beschermde planten en dieren. Om dit te kunnen doen onderzoekt een adviesbureau eerst waar en of er beschermde planten en dieren zijn. In de periode januari tot en met oktober 2015 hebben verschillende ecologen, gewapend met verrekijker, schepnet of batdetector het gebied van en nabij het project knooppunt Hoevelaken doorkruist op zoek naar beschermde soorten. Op veel plekken zijn beschermde soorten gevonden.

We kunnen in deze nieuwsbrief niet alle resultaten bespreken, daarom hieronder de hoogtepunten.
• Er zijn meerdere nesten van de buizerd gevonden en op twee locaties is een kolonie van de roek gevonden. De smient was in grote getalen aanwezig in polder Arkemheen met een maximum van bijna 700 exemplaren. Ook zijn hier tientallen broedparen van grutto, kievit en tureluur aangetroffen. Op andere plekken langs het project zijn territoria van weidevolgels als krakeend, kuifeend, kievit, grutto en de landelijk steeds zeldzaam wordende watersnip gesignaleerd.
• Er zijn twee beschermde soorten vissen gevonden: de kleine modderkruiper en de bittervoorn.
• De kam- en alpenwatersalamander, die strikt beschermd zijn, zijn waargenomen.
• In de directe omgeving van het project zijn twee soorten reptielen aangetroffen, ringslang en hazelworm.
• Er zijn zeven verschillende soorten vleermuizen waargenomen. De meest voorkomende soorten zijn: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis. Uit het onderzoek blijkt dat verschillende tunneltjes onder de wegen gebruikt worden door vleermuizen.
• De boommarter komt in lage dichtheden voor en ook de eekhoorn is regelmatig gezien. Er zijn niet alleen dieren maar ook 21 eekhoornnesten aangetroffen.
• Tenslotte zijn er binnen het onderzoeksgebied 8 strikter beschermde plantensoorten aangetroffen. Dit zijn soorten als rietorchis, pracht- en rapunzelklokje, steenanjer en tongvaren.

Hoe nu verder?
Bij het verder uitwerken van de plannen (ontwerp maar ook bij de uitvoering) houden we rekening met de verzamelde gegevens. We streven ernaar om de beschermde soorten zo min mogelijk nadelig te beïnvloeden. Mocht dit onverhoopt toch niet mogelijk zijn, dan worden er maatregelen opgesteld om het nadelige effect weg te nemen (zogenaamde mitigerende maatregelen). Indien nodig wordt een ontheffing van de Flora en faunaweg aangevraagd.

Planning komende tijd
Op dit moment werkt de Combinatie hard aan de voorkeursvariant (VKV). Het is de bedoeling dat de minister deze VKV in het voorjaar van 2016 vast stelt. De VKV bevat het ontwerp van de verbreding van de A28 en A1 en de aanpassing van het knooppunt. Het gaat dan om een concept-ontwerp dat op onderdelen nog verder moet worden uitgewerkt. Denk hierbij aan afmetingen van wettelijke geluidschermen, vormgeving van op- en afritten, erfontsluitingen en bermsloten. Deze worden pas na de Milieu Effect Onderzoeken (MER) in het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) vastgesteld. Het VKV-ontwerp vormt wel de basis voor deze effectonderzoeken. Op het OTB/MER krijgt iedereen de kans om te reageren. Aan de hand van de binnengekomen reacties op het OTB/MER neemt de minister van I&M het definitieve Tracébesluit. De planning is dat de werkzaamheden in de periode 2019 – 2022 worden uitgevoerd.

Planning project knooppunt Hoevelaken
2015 Aanbiedingsontwerp wordt uitgewerkt tot een Voorkeursvariant (VKV)
2016 Voorkeursvariant (VKV) vastgesteld
2017 Ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) vastgesteld
2018 Tracébesluit (TB) vastgesteld
2019 Start uitvoering
2022 – 2024 Openstelling
Deze planning is onder voorbehoud.

Andere projecten in de omgeving
Rijkswaterstaat werkt de komende jaren op verschillende plekken grenzend aan knooppunt Hoevelaken, aan de weg. Het project knooppunt Hoevelaken wordt in de tijd voorafgegaan door het project A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten – Spakenburg (realisatie 2016 – 2018).

De Raad van State heeft op 10 juni een tussenuitspraak gedaan voor het project A27/A1. Hierin geeft de Raad opdracht aan de Minister en daarmee aan Rijkswaterstaat om het Tracébesluit (TB) met betrekking tot twee beroepsgronden te verbeteren. De volledige uitspraak is te vinden op de website van de Raad van State. Het wijzigingsbesluit is op 5 augustus gepubliceerd en staat tot en met 16 september voor belanghebbenden open voor beroep voor zover het de inhoud van de wijziging betreft. In de einduitspraak besluit de Raad van State ook over het wijzigingsbesluit. De Raad van State besluit waarschijnlijk dit jaar of het besluit in stand blijft.
Kijk voor meer informatie over het project A27/A1 op de projectpagina A27/A1.
Aanmelden / afmelden nieuwsbericht
Kent u nog belangstellenden die dit nieuwsbericht niet ontvangen? Wilt u hen dan laten weten dat zij zich kunnen aanmelden voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen naar: knooppunthoevelaken@rws.nl.