De groeiagenda ICT FOODVALLEY REGIO

De groeiagenda ICT FoodValley Regio is een uitgave van de ICT Campus, ICT Valley, VNO-NCW Midden, de Federa+e Ondernemerskringen

Valleiregio (FOV), ICT-stad Veenendaal en de FoodValley Regio. Organisa+es van ondernemers, overheden en kennisinstellingen werken nauw samen aan een innova+ef digitaal ecosysteem.

Groeiagenda FVR 2018 V.5