Nieuw lid: Jeroen Huisman

Ik ben Jeroen Huisman en partner bij het Centrum voor Bedrijfsopvolging en gevestigd in Nijkerk. Ik woon, samen met mijn vrouw en twee zonen, sinds enkele jaren met veel plezier in Nijkerk.

In mijn werkzame leven begeleid ik, samen met 13 andere partners, ondernemers bij de aan- of verkoop van hun onderneming. En adviseer bij de overdracht van ondernemingen binnen de familie.

Naast mijn werk vind ik het belangrijk om maatschappelijk betrokken en actief te zijn. Als penningmeester van de bibliotheek in Nijkerk vind ik het belangrijk dat de jeugd makkelijk toegang heeft tot literatuur. En inwoners een goede openbare voorziening houden om elkaar te ontmoeten. Daarnaast zit ik in het bestuur van Hockeyclub Nijkerk.

Wat mij aanspreekt aan de Bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk is de goede verbinding tussen ondernemers, overheid en scholen. Daar draag ik graag aan bij.

Hartelijke groet,
Jeroen Huisman

Nieuwe communicatie

Mijn naam is Freddy Bakker, 42 jaar oud. Ik ben bijna 20 jaar getrouwd met Betty, samen hebben we 3 kinderen in de leeftijd van 18, 16 en 12 jaar.
In 2005 heb ik samen met mijn broer Gert, Torendruk van mijn vader en oom overgenomen. Ondanks de moeilijke tijden in de grafische markt lukt het ons nog steeds om elk jaar een beetje te groeien, wij werken nu in totaal met vijftien mensen.
Klanten houden van “korte lijnen en heldere afspraken.”
Daarom zijn mijn broer Gert en ik het (eerste) aanspreekpunt.
We richten ons op vier belangrijke pijlers: Torendruk, Torenprint, Torensign en Torenweb.

Quote:
“Op papier zijn wij de beste.”

De BHN,

Al lange tijd is Torendruk lid van de BHN, de BHN is voor ons een belangrijk middel om de lokale ondernemers te leren kennen en om Torendruk te promoten.
Het was voor mij dan ook geen moeilijk beslissing, om deze functie te aanvaarden, toen Pim van Duijn mij namens het BHN-bestuur voor de bestuursfunctie PR & Communicatie benaderde.

Freddy Bakker (Torendruk).

Publicaties – De Halve van Nijkerk

De Halve van Nijkerk is een hardloopevenement dat plaatsvindt op de vierde zaterdag van april. In 2016 op zaterdag 23 april. Er zijn vijf afstanden: Halve marathon, 10km, 5km, 1km & 2km KidsRun. Start en finish liggen in het historische centrum van de stad Nijkerk. De halve marathon kent een zeer afwisselend parcours door de stad Nijkerk en de prachtige buitengebieden met doorkomsten door de kernen van Hoevelaken en Nijkerkerveen.

Een mooi project dat mogelijk past in uw sponsorbeleid.

Wilt u zelf actief meedoen? Kijk op http://halvevannijkerk.nl/
Direct aanmelden

Publicaties – Nieuwsbericht Knooppunt Hoevelaken

Nieuwsbericht project Knooppunt Hoevelaken (december 2015)

Via dit nieuwsbericht wil Rijkswaterstaat u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het project knooppunt Hoevelaken. Heeft u vragen of opmerkingen, mail ons dan: knooppunthoevelaken@rws.nl.

Werkzaamheden komende tijd
De komende periode voert de uitvoerende partij van knooppunt Hoevelaken, Combinatie A1|28, alvast een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Hierbij moet u denken aan het opmeten en de inspectie van de bestaande viaducten en tunnels. Grondonderzoek naar bodemstevigheid, grondwaterstanden en archeologisch onderzoek. Deze onderzoeken zijn inmiddels gestart en lopen door tot medio 2017.

Bijeenkomst klankbordgroep
Op dinsdag 8 december kwamen leden van de klankbordgroep, Rijkwaterstaat en de Combinatie A1 | A28 samen om te praten over het vervolg van de klankbordgroep in project knooppunt Hoevelaken.
Er was een mooie opkomst; vele vertegenwoordigers van diverse achterbannen waren aanwezig.

Allereerst stelde de Combinatie zich voor aan de aanwezigen. Daarna werd toegelicht waar het project nu staat, namelijk aan de vooravond van het besluit op de Voorkeursvariant (VKV). Op basis van dit VKV starten in 2016 de onderzoeken die aantonen welke effecten het project op de omgeving heeft en welke maatregelen dus genomen moeten worden om negatieve effecten te verminderen (de zogeheten effectstudies). Uiteindelijk moet dit leiden tot een Ontwerp Tracébesluit (OTB). Dit OTB is een formeel inspraakmoment.

De klankbordgroep gaf aan dat ze duidelijkheid wil hebben over de onderwerpen waarin zij kunnen meekijken en eventueel meedenken. Afgesproken is om hier de volgende keer uitgebreider bij stil te staan. De klankbordgroep wordt gezien als de ogen en oren vanuit de omgeving. De leden vertegenwoordigen een achterban. In februari volgt een nieuwe klankbordgroep bijeenkomst.

Contactpersonen
Er is een wijziging geweest in de contactpersonen waarbij u terecht kunt voor vragen, opmerkingen en klachten. Hieronder de contactpersonen en hun contactgegevens.

Naam Contactgegevens
Darja Boers Darja.boers@rws.nl

Ellen Smit Ellen.smit@rws.nl

Natuuronderzoek
Rijkswaterstaat moet bij projecten rekening houden met beschermde planten en dieren. Om dit te kunnen doen onderzoekt een adviesbureau eerst waar en of er beschermde planten en dieren zijn. In de periode januari tot en met oktober 2015 hebben verschillende ecologen, gewapend met verrekijker, schepnet of batdetector het gebied van en nabij het project knooppunt Hoevelaken doorkruist op zoek naar beschermde soorten. Op veel plekken zijn beschermde soorten gevonden.

We kunnen in deze nieuwsbrief niet alle resultaten bespreken, daarom hieronder de hoogtepunten.
• Er zijn meerdere nesten van de buizerd gevonden en op twee locaties is een kolonie van de roek gevonden. De smient was in grote getalen aanwezig in polder Arkemheen met een maximum van bijna 700 exemplaren. Ook zijn hier tientallen broedparen van grutto, kievit en tureluur aangetroffen. Op andere plekken langs het project zijn territoria van weidevolgels als krakeend, kuifeend, kievit, grutto en de landelijk steeds zeldzaam wordende watersnip gesignaleerd.
• Er zijn twee beschermde soorten vissen gevonden: de kleine modderkruiper en de bittervoorn.
• De kam- en alpenwatersalamander, die strikt beschermd zijn, zijn waargenomen.
• In de directe omgeving van het project zijn twee soorten reptielen aangetroffen, ringslang en hazelworm.
• Er zijn zeven verschillende soorten vleermuizen waargenomen. De meest voorkomende soorten zijn: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis. Uit het onderzoek blijkt dat verschillende tunneltjes onder de wegen gebruikt worden door vleermuizen.
• De boommarter komt in lage dichtheden voor en ook de eekhoorn is regelmatig gezien. Er zijn niet alleen dieren maar ook 21 eekhoornnesten aangetroffen.
• Tenslotte zijn er binnen het onderzoeksgebied 8 strikter beschermde plantensoorten aangetroffen. Dit zijn soorten als rietorchis, pracht- en rapunzelklokje, steenanjer en tongvaren.

Hoe nu verder?
Bij het verder uitwerken van de plannen (ontwerp maar ook bij de uitvoering) houden we rekening met de verzamelde gegevens. We streven ernaar om de beschermde soorten zo min mogelijk nadelig te beïnvloeden. Mocht dit onverhoopt toch niet mogelijk zijn, dan worden er maatregelen opgesteld om het nadelige effect weg te nemen (zogenaamde mitigerende maatregelen). Indien nodig wordt een ontheffing van de Flora en faunaweg aangevraagd.

Planning komende tijd
Op dit moment werkt de Combinatie hard aan de voorkeursvariant (VKV). Het is de bedoeling dat de minister deze VKV in het voorjaar van 2016 vast stelt. De VKV bevat het ontwerp van de verbreding van de A28 en A1 en de aanpassing van het knooppunt. Het gaat dan om een concept-ontwerp dat op onderdelen nog verder moet worden uitgewerkt. Denk hierbij aan afmetingen van wettelijke geluidschermen, vormgeving van op- en afritten, erfontsluitingen en bermsloten. Deze worden pas na de Milieu Effect Onderzoeken (MER) in het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) vastgesteld. Het VKV-ontwerp vormt wel de basis voor deze effectonderzoeken. Op het OTB/MER krijgt iedereen de kans om te reageren. Aan de hand van de binnengekomen reacties op het OTB/MER neemt de minister van I&M het definitieve Tracébesluit. De planning is dat de werkzaamheden in de periode 2019 – 2022 worden uitgevoerd.

Planning project knooppunt Hoevelaken
2015 Aanbiedingsontwerp wordt uitgewerkt tot een Voorkeursvariant (VKV)
2016 Voorkeursvariant (VKV) vastgesteld
2017 Ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) vastgesteld
2018 Tracébesluit (TB) vastgesteld
2019 Start uitvoering
2022 – 2024 Openstelling
Deze planning is onder voorbehoud.

Andere projecten in de omgeving
Rijkswaterstaat werkt de komende jaren op verschillende plekken grenzend aan knooppunt Hoevelaken, aan de weg. Het project knooppunt Hoevelaken wordt in de tijd voorafgegaan door het project A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten – Spakenburg (realisatie 2016 – 2018).

De Raad van State heeft op 10 juni een tussenuitspraak gedaan voor het project A27/A1. Hierin geeft de Raad opdracht aan de Minister en daarmee aan Rijkswaterstaat om het Tracébesluit (TB) met betrekking tot twee beroepsgronden te verbeteren. De volledige uitspraak is te vinden op de website van de Raad van State. Het wijzigingsbesluit is op 5 augustus gepubliceerd en staat tot en met 16 september voor belanghebbenden open voor beroep voor zover het de inhoud van de wijziging betreft. In de einduitspraak besluit de Raad van State ook over het wijzigingsbesluit. De Raad van State besluit waarschijnlijk dit jaar of het besluit in stand blijft.
Kijk voor meer informatie over het project A27/A1 op de projectpagina A27/A1.
Aanmelden / afmelden nieuwsbericht
Kent u nog belangstellenden die dit nieuwsbericht niet ontvangen? Wilt u hen dan laten weten dat zij zich kunnen aanmelden voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen naar: knooppunthoevelaken@rws.nl.

Publicaties – Rabo Meet & Grow

Ondernemers met (groei)plannen hebben vaak extra kapitaal nodig om te kunnen investeren. De Rabobank wil ondernemers met een goed plan toegang bieden
tot een financiële oplossing om hun plannen te realiseren. Hier worden steeds vaker andere
financieringsbronnen voor benut zoals lease of deelname van een durfinvesteerder.
Rabo Meet & Grow is een regionale marktplaats waar ondernemers in contact komen
met andere (regionale) verstrekkers van kapitaal. Tijdens deze bijeenkomsten worden
ook kennis en netwerken met elkaar gedeeld. Zo helpen we meer ondernemers aan een
passende financieringsmix en kunnen bedrijven verder groeien.
Aanmelden
Op 18 februari wordt er een Rabo Meet & Grow georganiseerd in Veenendaal. Tijdens deze bijeenkomst zijn er diverse financiers aanwezig waar u mee in gesprek kunt gaan.
Het betreft onder andere de regionale ontwikkelingsmaatschappij, MBO & Groeifonds, Money Meets Ideas, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rembrandt F&O, Port4Growth, Rabo Private Equity (Funds), Fundipal, Qredits, DLL en Rabobank.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.rabobank.nl/rabomeetandgrow

Publicaties – Samenwerken aan je toekomst en de toekomst van de regio!

We zijn verheugd dat we je kunnen melden dat RegioLAB033 van start is gegaan! Als eerste initiatief hebben we een 90-Days Trail ontwikkeld. De titel daarvan is:

Samenwerken aan je toekomst en de toekomst van de regio!

We leven in een tijd die vraagt om fris denken, kantelen en open staan voor een andere aanpak. RegioLAB033 stimuleert innovatie door het creëren van een klimaat waarin ruimte is voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en daarmee te experimenteren. RegioLAB033 heeft een 90-Days Trail ontwikkeld waar jij samen met andere deelnemers uit overheid, onderwijs en ondernemers kan ontdekken wat de huidige en toekomstige ontwikkelingen betekenen voor jou en je werk.

ü Ontdek je eigen innovatiekracht door het ontwikkelen en experimenteren met nieuwe ideeën.

ü Verbreed je horizon door samen met andere deelnemers te werken aan regionale vraagstukken.

ü Breng de regio in beweging door mee te werken de toekomst van de regio vorm te geven.

Doe mee met de 90-Days Trail!

Wil jij ook je eigen innovatiekracht ontdekken en bij blijven in deze hectische tijd van ontwikkelingen? Kom dan naar de Sneak Preview, of meld je direct aan voor de 90-Days Trail via info@regiolab033.nl

In bijgevoegde folder kun je meer lezen over het programma.
Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar info@regiolab033.nl

Sneak Preview 90 days trail
19 november van 16.00-17.30u
StadsLAB033, Oude Fabrieksstraat 7 in Amersfoort

Publicaties – Welke plannen heeft Nijkerk waarvoor (financiële) provinciale ondersteuning gewenst is?

Gedeputeerde Schouten over gebiedsopgaven en short list
Ged. Schouten sprak met de stuurgroep Triple Helix op 29 okt. jl. over de samenwerking met de provincie Gelderland. Ze ontmoet in de regio veel energie. Maar de provincie voelt zich niet altijd even goed aangehaakt.
De stuurgroep bood ged. Schouten een short list met uitvoeringsgerede projecten aan. Dit vanwege de Gelderse begroting, waar GS aan PS € 10 mln vraagt “om ruimte te scheppen voor voorbereiding en ondersteuning van initiatieven die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.” De gedeputeerde reageerde dat de werkwijze van ‘lijstjes indienen’ nu was afgeschaft. Het aanhaken gaat nu niet meer via een contract met de regio, maar via samenwerking met verschillende partners op gemeenschappelijke gebiedsopgaven. De provincie is er nog niet uit of ze daarin wil cocreëren. Ze wil de besluitvorming over o.a. financiële bijdragen los zien van (al dan niet) participeren.
De gedeputeerde meldde dat de Staten de gebiedsopgaven graag wat meer inhoudelijk willen focussen. De stuurgroep bood de gedeputeerde aan om de Statenleden te vertellen hoe hier de FoodValley regio-opgaven gefocust worden ingevuld.
Besluitvorming over de financiële bijdragen volgt in juni 2016. De gedeputeerde riep de stuurgroep op om in maart het uitvoeringsprogramma klaar te hebben en daar de provincie zowel bestuurlijk als ambtelijk evenwichtig bij te betrekken.

Procedure uitvoeringsprogramma
De stuurgroep stemde in met de vervolgprocedure voor het uitvoeringsprogramma. De projecten zijn nog niet allemaal compleet. In diverse gevallen moet nader draagvlak en nadere invulling (i.e. trekkerschap, activiteiten, financiering, etc.) verkregen worden. De stuurgroep wil daartoe een triple helix-bestuurdersbijeenkomst organiseren in januari. In de maanden daarna kan het concept-uitvoeringsprogramma verder besproken worden met de achterbannen (ondernemers, onderwijs- en onderzoekspartners, gemeenteraden).
Dit proces kan eind maart worden afgerond, zodat in het voorjaar van 2016 verder gewerkt kan worden aan de financiële dekking, onder andere via de besluitvorming over Gelderse cofinanciering vanuit o.a. Gebiedsopgaven die in juni 2016 wordt voorzien (Voorjaarsnota). Daarnaast moet gedacht worden aan EBU, provincie Utrecht, EU, etc.

Stand van zaken Economic Board Arnhem Nijmegen
De voorzitter van onze triple helixstuurgroep wordt ook lid van de Economic Board Arnhem Nijmegen. In deze regio wonen ca. 750.000 mensen. De opgaven waaraan de board zal werken vloeien vooral voort uit het MIRT en hebben als doel de economische motor in het gebied te versterken. Op de agenda komen waarschijnlijk zaken als economische innovatie, binnenstedelijke versterking, arbeidsparticipatie, de programmering bedrijventerreinen/werklocaties, etc.
De eerste bijeenkomst van de Economic Board zal plaatsvinden op 8 december a.s. in de avond. Het betreft een (informele) bijeenkomst van een nog in oprichting zijnde Economic Board. Het is de bedoeling om de eerste officiële vergadering begin 2016 te beleggen. Het wachten is onder meer op de provincie Gelderland, die voor het lidmaatschap van het college van GS de procedure van verbonden partijen moet doorlopen. De Board zal vanaf 2016 over de inwonerbijdrage van de regiogemeenten kunnen beschikken.

Workshop Economic Board Utrecht (EBU) voor de FoodValley regio
De EBU organiseerde 9 oktober jl. een zeer geslaagde workshop voor FoodValley-regio. Een officieel verslag van deze bijeenkomst is nog in de maak. Hieronder mijn impressie.
De EBU richt zich op het vanuit eigen kracht stimuleren van een economische, duurzame ontwikkeling in de regio Utrecht. Vanuit de FoodValley regio waren ca. 20 deelnemers vanuit de drie o’s aanwezig. Ze hoorden dat de EBU wil investeren in maatschappelijke thema’s Groen, Gezond en Slim, met aandacht voor de Human Capital Agenda en Internationalisering. Daarmee kiest Utrecht positie t.o.v. bijv. Amsterdam (creatieve industrie) of Eindhoven.
De EBU is opgezet door gedeputeerde
Remco van Lunteren, die van mening was dat de triple helix mandaat moet krijgen voor de inzet van provinciale middelen ter bevordering van de economie. De EBU heeft nu op dit gebied een flinke doorzettingsmacht. Wat betreft de projecten die moeten worden beoordeeld zorgt de EBU voor eigenaarschap d.m.v. commitment van de boardleden. De projecten worden beoordeeld op maatschappelijke impact, economische impact en de mogelijkheid van opschaling.
Met de projectfinanciering kan de bijdrage vanuit de provincie als hefboom fungeren. De kunst is (en dat lukt!) om via een veelal kleine provinciale bijdrage een samenwerkend ‘consortium’ te financieren, dat een economische of maatschappelijke opgave op gaat pakken. Vanuit de samenwerkende partijen moet er een gerichte business case liggen. De EBU faciliteert het traject om tot het best passende financieringsarrangement te komen door middel van financial engineering (subsidie, garantstelling, en/of revolving fund). Wel is altijd een majeure bijdrage vanuit de markt nodig.
De EBU is georganiseerd in de clusters groen, gezond, en slim. Ondernemers zijn ‘in the lead’ bij de EBU en per cluster is 1 ondernemer/kennisinstelling leading. De clusterbestuurders binnen de EBU zijn veelal bestuurders van bedrijven en kennisinstellingen (bv. Universiteit Utrecht en ROC Midden Nederland).
John Lapré van het bedrijf Elekta uit Veenendaal (FoodValley regio) is ook lid van de board voor cluster gezond.
Projecten worden in een cluster beoordeeld, zorg dus altijd dat het ergens in past bij één van de maatschappelijke opgaven. Zorg ook dat vanaf het begin ‘de markt’ is gecommitteerd. Het geld van de board kan ook ingezet worden als garantstelling. In dat geval is de bijdrage revolverend. De EBU helpt mee in de instrumentatie van een voorstel, maar ziet zichzelf niet als incubator of accelerator. Op dat gebied mag wel het nodige ontwikkeld worden. Immers,
Neelie Kroes heeft Utrecht genoemd als een soort blinde vlek op het gebied van startups. Daar ligt ook voor de FoodValley regio een uitdaging om op aan te sluiten. Uit onderzoek van de EBU blijkt overigens dat 40% van de bedrijven in het Utrechtse deel van de FoodValley regio c.a. zichzelf niet als innovatief beschouwt. Anderzijds heeft Veenendaal relatief veel koplopers, die zichzelf wel innovatief vinden.

Toekomstlezing Peter Savelsberg
Na de EBU-workshop voor de FoodValley regio hield topspreker en oud-vastgoedman Peter Savelsberg een interessante lezing. Hij pleitte ervoor – en onderbouwde dat fantastisch – dat we in Nederland heel snel groter moeten gaan denken om in ‘de battle of cities’ nog mee te doen. Want de toekomstige economische ontwikkeling wordt door megacities (> 15 mln inwoners) bepaald. Over 10 jaar hebben 60 – 100 grote steden in de wereld de macht
(= Benjamin Barber). Talloze technologische trends maken de veranderingen ‘disruptief’. Zo kost een robot die 24/7 hoogwaardig productiewerk kan doen binnenkort nog maar € 24.000. Vaarwel werknemers! 2 tot 3 mln banen verdwijnen en een leegstand ter grote van Den Haag ontstaat. Om een spiraal naar beneden tegen te gaan zullen we keihard moeten gaan groeien. Maar, aldus Peter, we zijn er al bijna. Vanuit de ruimte gezien is Nederland met Vlaamse ruit en Ruhrgebied een ‘megacity’ van 25 mln hoogopgeleide inwoners. Die onderling prima bereikbaar zijn. En een intern handelsvolume hebben

van € 150 mld. Interessant genoeg voor het verre oosten om er 100.000 (!) dependances van nieuwe bedrijven te vestigen. Door ons als één megastad te presenteren (werknaam: tristate city) kunnen we nog meedoen in de battle of cities. We moeten dat wel snel doen, aldus Peter. Anders verliezen we definitief onze voorsprong.

Open Days in Brussel 13 en 14 oktober 2015
Bestuurders en ambtenaren van Regio FoodValley waren op de Open Days in Brussel. Een prachtig programma was voorbereid door Theo Neyenhuis.
• Bij de ERAC sprak europarlementariër
Lambert van Nistelrooij ons toe. Hij vond dat het opstarten van regionale projecten eenvoudiger moet worden door simpeler administratieve procedures. Voorts pleitte hij voor een belangrijker rol van de stad. Bijna drie op de vier Europeanen woont in de stad. Daarom is een Europese Stedelijke Agenda nodig, met daarin innovatieve acties en het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen. Steden moeten een directe toegang tot EU-fondsen en de Europese Commissie krijgen. Voor de regio’s de oproep om vooral samen te werken en aan te sluiten. Met het ERAC werd afgesproken om ons Uitvoeringsprogramma door te nemen op de potenties voor Europese cofinanciering.
• Bij de Oost-Nederlandbijeenkomst was het werken in triple helixen de rode draad. Saxion hogeschool (27.000 studenten) liet zien wat ze allemaal doet om het MKB te verbinden en studenten tot ondernemers op te leiden. Veel discussie ging over dat nieuwe financierings-instrumenten, o.a. op het gebied van venture capital, node worden gemist. Ook die horen bij een innovatief ecosysteem. “Er moet inderdaad iets komen tussen PPM Oost en de banken”, aldus ged. Michiel Scheffer. Ook hier het pleidooi dat overheden samen hun strategische agenda’s moeten maken, i.p.v. elk voor zich.
Doekle Terpstra werd geciteerd: ‘Samenwerken is het nieuwe concurreren’. Samenwerken begint met elkaar veel ontmoeten. Daar kan de overheid veel aan doen. Zet startups en financierders bij elkaar. Haal regels weg ten gunste van ondernemerschap (vb. Coehoorn). En wees nieuwsgierig naar elkaar. Succesfactor? ‘Zoek naar elkaars gedeelde waarden’, aldus Herman Kaiser.
• De uitwisseling met Östergötland was een hoogtepunt. Deze regio in Oost–Zweden biedt veel waarmee we samen in Europees verband cofinanciering kunnen binnenhalen. Veel concentreert zich in het agrofoodcluster. Op poultrygebied zijn er al contacten. Ook is de regio sterk in het vermarkten van de streekproducten. In hun triple helixaanpak werken 56 partijen uit de drie o’s samen. ‘Makelaars’ gaan continu langs om behoeften op te halen en onderlinge verbindingen te leggen. De Zweedse regio was op bezoek geweest op de Food Valley Expo. Een waarneming van een Zweed: ‘Jullie denken veel vanuit je kennisaanbod. Wij redeneren juist vanuit de maatschappelijke vraag.’

Evaluatie triple helixstructuren
De voorzitter van de stuurgroep Triple Helix is gestart met het evalueren van de triple helix en de daarbij behorende structuren. Centraal staat de vraag hoe de bestaande overlegstructuren binnen de FoodValley regio het beste doorontwikkeld kunnen worden. Daarvoor zijn diverse redenen, zoals het verdwijnen van regiocontracten, de inzet op triple helixsamenwerking, de nieuwe arbeidsmarkttafel, maar ook de behoefte om het uitnodigingenbeleid bij de overheidsoverleggen te heroverwegen.
De structuren moeten helderder worden uitgelijnd qua taken, bevoegdheden en bezetting. Begin 2016, als ook de arbeidsmarkttafel moet gaan draaien, worden de aanbevelingen verwacht.

Impressie Congres Ruimte voor Gelderland 3 nov.
De gebiedsopgaven stonden in het plenaire gedeelte centraal van dit door 700 man bezochte congres.
Ged. Schouten gaf aan ‘dat we nu geen zaken meer gaan doen met alleen gemeenten en regio’s, maar met ondernemers en maatschappelijke instanties’.
In een uitermate leuke presentatie schetste
Jan-Kees de Jager zijn loopbaan en onder meer drie megatrends, die ons leven zullen gaan bepalen: (1) het internet of things, (2) de cleantech-revolutie, en (3) de demografische verschuiving (= vergrijzing). Ook bij-zonder is dat de middenklasse in het westen zal krim-pen, maar elders in de wereld juist enorm zal groeien. Dus: volop kansen voor export! Als fervent auto-liefhebber riep hij bestuurders op plankgas te geven, ‘want daarom heb je een rem in de auto: om gas te kunnen geven’.

In de sessie over succesvolle campusontwikkeling een paar leuke noties van o.a. Buck. Velen kennen de ken-nisgedreven campussen, maar net zo succesvol zijn de ondernemersgedreven campussen, zoals Kleefse Waard of Chemelot. De link naar creatieve kennis (bijv. ArtEz) is echt een extra dimensie om te innoveren. Buck onderscheidt vier succesfactoren voor voor-spoedige groei, waarvan ‘de aanwezigheid van een manifeste kennisdrager’ volgens hen de belangrijkste trekkende factor is. De directeur van Kleefse Waard vertelde dat de wekelijkse bedrijventerreinborrels met gratis bier en bitterballen de doorslag geven in ont-moeting tussen ondernemers en daaruit voortvloeien-de innovaties. Beiden waren het eens dat de propositie (= helder thematisch profiel) belangrijker is dan property (‘glanzend vastgoed’).
In een exposé over storytelling presenteerde
prof. Noëlle Aarts (WUR/UvA) overtuigende voorbeel-den van hoe een verhaal kan helpen een boodschap te framen. Kies de juiste plek uit waar je je verhaal ‘lan-ceert’, en experimenteer daarbij. Het gaat niet altijd goed. Bij storytelling hoort vooral: luisteren. Hoe bele-ven de mensen het verhaal, en hoe loopt de discussie verder. De kunst van communiceren anno nu is vooral: verbinden. Daarbij spiegelde ze dat mensen vaak ge-neigd zijn te verbinden naar ‘gelijkgestemden’ (de ‘bond’), terwijl de verbinding naar andersdenkenden (de ‘bridge’) zeker zo belangrijk is.
Heel interessant was de workshop over open innova-tie. In Lochem lukte het weth. De La Court om wegen-onderhoud voor € 0,9 mln aan te besteden in plaats van de al jaren gangbare € 3 mln. De kunst was op strategisch niveau met aannemers en weggebruikers in gesprek te gaan, en met hen het gehele ‘wegensy-steem’ anders te benaderen. Anders tegen het sy-steem aankijken, samen met partners w.o. marktpar-tijen ‘het hoe’ uitvinden, bereid zijn elkaar gedurende lange tijd vast te houden ‘op een pad waarvan je de uitkomst nog niet kent’ en ook financiële opbrengsten samen delen waren succesformules van deze innova-tieve aanpak.

Kort nieuws uit diverse nieuwsbrieven
• Het kabinet vindt dat aanpassingen in het voedselsysteem nodig zijn om ook op de lange termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen. Het kabinet wil daarom naar een integraal voedselbeleid waarin volksgezondheid, ecologische houdbaarheid en veiligheid centraal staan. Het bedrijfsleven, consumenten en maatschappelijke organisaties hebben een verantwoordelijkheid om ook vorm te geven aan deze maatschappelijke voedselagenda.
• De stad is ‘hot’. Steden hebben de toekomst en economische ontwikkeling, vooruitgang, innovatie en creativiteit moeten vanuit de steden komen. Maar is dat terecht? Hoor meer en meld je aan voor de bijeenkomst van de Vereniging voor Bestuursrecht, op 1 december a.s. om 15.00 uur in Rotterdam. Via info@bestuurskunde.nl.
• Onder de titel Sharing Innovation – Smart Industry en de Wageningen UR organiseren Veenendaal, Wageningen UR, Stichting ICT-Valley en VNO-NCW op woensdagmiddag
11 november a.s. voor de derde keer een ont-moeting tussen onderzoekers en ondernemers. Het thema van de bijeenkomst is Smart Industry, onderverdeeld in Robotica, Big data, Consument & ICT. Sharing Innovation brengt onderzoekers en beslissers in ICT en Smart Industry bij elkaar. Er staan matchmakers klaar om mensen en ideeën aan elkaar te koppelen. Er komen ook pitches over de zelfrijdende auto in de agrofood, PickNPack, het Akkerweb, Smart (dairy) farming en 3D Food Printing. Vanaf 15.15 u in Impulse/Wageningen UR. Aanmelden via www.sharinginnovation.nl.
• De afgelopen jaren hield de export de Nederlandse technologische industrie op de been. Maar deze was vooral gericht op de EU. De export van de sector naar de rest van de wereld viel tegen. Dat blijkt uit het FME Onderzoek Internationaal Ondernemen 2015. Om concurrerend te blijven, moet de technologische industrie, volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, investeren in innovatie en marktuitbreiding.
• Nederland staat bekend om goede digitale infrastructuur, maar de kwaliteit loopt uiteen tussen provincies. Noord-Holland is de absolute koploper. Hekkensluiters: Friesland en Gelderland.
• Als uitwerking van de landelijke Actieagenda Smart Industry hebben partijen in de Noordvleugel een regionale actieagenda opgesteld. Deze sluit aan op de sterkten van de regio, onder andere op het snijvlak tussen ict, creatieve en maakindustrie, nieuwe technologie in agrifood en slimme materialen en composieten.
• Amsterdam moet de metropool Londen nog net voor zich dulden, maar verder is er voor start-ups in Europa geen betere stad om zich te vestigen en door te groeien. Dat blijkt uit de European Digital City Index. Amsterdam presteert op talloze factoren in de absolute top. Amsterdam staat trouwens ook op de tweede plaats van de beste steden in de wereld om je carrière te starten na je studie.
• Ondernemers, overheden en onderwijs werken samen in concrete projecten en programma’s met een gezamenlijke ambitie: in 2020 zijn wij topregio in agrifood. Komt je dit bekend voor? Lees dan maar meer op http://www.agrifoodcapital.nl/nl/
• De snelst groeiende en meest invloedrijke bedrijven van vandaag hebben een heel nieuw bedrijfsmodel. Het zijn bedrijven die op alle mogelijke manieren communiceren met en reageren op hun omgeving. Ze zijn ‘responsive’. Je kunt ze beschrijven aan de hand van 5 P’s: Purpose, Process, People, Product en Platform. Hoe beter ze op deze thema’s scoren, hoe meer kans ze maken dat ze zich handhaven in het komende digitale tijdperk.
• Buck Consultants heeft een analyse gemaakt van de kritische ruimtelijk-economische maatregelen waarmee de concurrentiekracht van Nederland kan worden versterkt. Het zijn er 5: kennisnetwerken, infrastructuur & bereikbaar-heid, toplocaties, vergroening van energie en productketens, en woon- en leefklimaat.
• Dankzij de hervormingen op de arbeidsmarkt en in de financiële sector is Nederland drie plaatsen gestegen op de ranglijst van meest concurrerende economieën in de wereld, van 8 naar 5. Dit stelt het World Economic Forum (WEF) in de Global Competitiveness Report 2015 – 2016. Nederland zakt fors op factoren als de innovatiecapaciteit van bedrijven en de investeringen in onderzoek en ontwikkeling door bedrijven.
• Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer campussen ontstaan in Nederland. Een artikel van Management Team beschrijft de belangrijkste succesfactoren van campussen: innovatiedrang, samenwerking, een mix van groot en klein, veel jonge mensen en een aantrekkelijke ontmoetings-plek.
• Een rapport van de Schotse universiteiten van
St. Andrews en Stirling laat zien dat banken, ‘venture capitalists’ en ‘business angels’ worden verdrongen door crowdfunding-platforms. Volgens het onderzoek hebben start- en scale-ups een voorkeur voor crowdfunding omdat traditionele financiering te duur is en ten koste gaat van de autonomie van de onderneming.

Wil je meer informatie over één van de genoemde onderwerpen, neem dan s.v.p. contact op.

Hartelijke groet van Leo Blanken
ondersteunt ondernemers, onderwijs en overheid
in FoodValley regio

t (06) 528 02 208 / (0318) 680 809
e leo.blanken@regiofoodvalley.nl
i www.regiofoodvalley.n

Regio Food Valley Day

Op 12 september 2015 is Nijkerk de RegioFoodValleyDay. Food-bedrijven openen dan hun deuren voor grote publiek. RegioFoodValleyDay creëert verbinding tussen bedrijfsleven, onderwijs en gemeentes binnen regio FoodValley.

Bezoek de bedrijven in Nijkerk die op 12 september hun deuren openen om kennis te maken en in hun keuken te laten kijken.

Meewerkende bedrijven:

 • Covebo Uitzendgroep
 • Epos specerijen
 • Wijngaard aan de Breede Beek
 • Varkenshouderij Overeem
 • Arla Foods
 • Hotel Bilderberg
 • Rundveehouder Gerssen
 • Landwinkel de Maaneschijn
 • Orangerie Nijkerk aan Zee
 • De Kaasspecialist
 • Ekaplaza
 • Jumbo Nijkerk

Kijk voor meer informatie

Samen sterker Fonds

Beste ondernemer,

Ook in 2015 organiseert Rabobank Randmeren een competitie in het kader van het Rabobank Randmeren Samen Sterker Fonds. Hiervoor zijn wij op zoek naar plaatselijke initiatieven.

Doel
Het Samen Sterker Fonds van Rabobank Randmeren heeft als doel de economische dynamiek in de regio Randmeren te versterken. Hiervoor stelt de bank een bedrag van in totaal € 50.000,- ter beschikking. Zo willen wij een aandeel hebben in onze regio.

Vijf initiatieven
We zijn op zoek naar initiatieven die een impuls geven aan de economische vitaliteit, duurzaamheid en/of leefbaarheid (in wonen of zorg) in de genoemde gemeenten. De initiatieven dienen tot stand te komen door of te leiden tot samenwerking tussen meerdere partijen. Het is de bedoeling dat wij vanuit elk van de gemeenten waar Rabobank Randmeren is gevestigd (Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg) een initiatief nomineren.

Nominatie
Op 23 september 2015 maken wij de vijf genomineerde initiatieven bekend.

Competitie
De vijf genomineerde initiatieven strijden vervolgens tot en met 25 november 2015 om de Samen Sterker Fonds Award en de verdeling van het beschikbare budget van € 50.000,-. De verdeling van dit budget geschiedt als volgt:

Beste plan: € 22.500,-
2e plaats: € 12.500,-
Overige drie plannen: € 5.000,-

Inschrijving
Heeft u een initiatief dat aan de bovengenoemde criteria voldoet? Laat het ons dan weten via inschrijving van het project via de speciale website van het Samen Sterker Fonds.

Met vriendelijke groet,

Klaas Bos, Kantoordirecteur Bunschoten-Spakenburg
Rutger Jan Lusseveld, Kantoordirecteur Nijkerk
Martijn Stoffelsen, Kantoordirecteur Putten
Marcel Korving, Kantoordirecteur Ermelo
Wim Sederel, Kantoordirecteur Harderwijk