De meest MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

Breng je stem uit: jouw gemeente de mkb-vriendelijkste?

Gemeenteraadsverkiezingen zijn er eens in de vier jaar. Verkiezingsprogramma’s draaien dan vooral om voornemens die burgers raken. De verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente is er om de twee jaar. En dan draait het uitsluitend om de vraag: wat doet jouw gemeente voor het lokale bedrijfsleven?

Mkb-ondernemers zijn cruciaal voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid, en moeten bij vragen kunnen rekenen op adequate hulp van hun gemeente. Maar, echt mkb-vriendelijk beleid voeren omhelst uiteraard veel meer. En juist daar schort het nog wel eens aan. MKB-Nederland wil met de verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente colleges van B&W, raadsleden en ambtenaren prikkelen om een scherpe focus op de ondernemersbelangen te laten houden.

Niet de papieren werkelijkheid
Uniek aan het onderzoek van MKB-Nederland is dat het niet om de papieren werkelijkheid gaat: het is geen studie van collegeprogramma’s of beleidsnota’s. In dit onderzoek gaat het om de mening van de ondernemer: om jouw beleving dus van de gemeentelijke dienstverlening. Want wat er op papier goed uitziet, kan in de praktijk toch tegenvallen of andersom. Een hoge OZB-heffing maar voortreffelijke voorzieningen voor ondernemers kan te prefereren zijn boven een omgekeerde situatie. Krijg je als ondernemer ‘waar voor je geld’?

Die mkb-vriendelijkheid kan ook blijken uit zaken als kortere procedures bij noodzakelijke uitbreidingen, een betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen, meer kansen voor mkb’ers bij gemeentelijke en regionale aanbestedingen, telefonische of digitale bereikbaarheid, de snelheid van betalen, de hoogte van de lokale lasten, vergunningverlening of beleid voor starters.

Het grootschalige onderzoek van MKB-Nederland wordt uitgevoerd door het Groningse onderzoeksbureau Lexnova en stoelt op vier pijlers: de tevredenheid van ondernemers in de gemeente, het imago van de gemeente, communicatie en beleid met betrekking tot het mkb en de hoogte van de gemeentelijke lasten. Hieruit volgt uiteindelijk een ranglijst per provincie, landelijk en van de 36 grootste gemeenten.

Ondernemers kunnen op https://www.mkb.nl/vragenlijst-mkb-vriendelijkste-gemeente de vragenlijst invullen.

Persbericht Strategische agenda

P E R S B E R I C H T

Ede, 12 december 2018

Nieuwe Strategische Agenda Regio Foodvalley, co-creatie van ondernemers, onderwijs en overheid

In Regio Foodvalley staat de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs centraal. Wat willen de partijen samen bereiken? En hoe kom je tot resultaat? Dat is de kern van de Strategische Agenda Regio Foodvalley. Een commissie, waarin de drie O’s zijn vertegenwoordigd, zet de lijnen uit voor de nieuwe Strategische Agenda 2020-2025. Commissievoorzitter Gijs Eikelenboom:  “De regio bruist van de goede ideeën. Met een goede focus en een gelijkwaardige samenwerking kunnen we veel voor elkaar krijgen.”

Wat is de Strategische Agenda?

In de Strategische Agenda  worden de gezamenlijke doelen vastgelegd die de partners de komende jaren met elkaar willen bereiken in Regio Foodvalley. Een commissie, bestaande uit afgevaardigden vanuit de drie O’s, begeleidt de ontwikkeling van deze agenda.

De commissie bestaat uit voorzitter Gijs Eikelenboom (Denkavit, Barneveldse Industriële Kring), vice-voorzitter Mariska de Kleijne (Rabobank Vallei en Rijn), René Verhulst (Regio Foodvalley), Piet Zoon (Regio Foodvalley), Mirjam van ’t Veld (Ziekenhuis Gelderse Vallei), Gerke van Zalk (Federatie Ondernemersbelangen Valleiregio), Bastiaan Pellikaan (Aeres Groep) en René van Holsteijn (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal).

Ambitie van deze economische topregio

Regio Foodvalley is een economische topregio op het gebied van agrifood, in een omgeving waar het goed wonen, werken en ondernemen is. In 2025 is de regio:

– een gezonde en vitale  leefomgeving voor mens en dier; een regio waar inwoners trots op zijn.

– proeftuin voor innovatie op het gebied van gezonde en duurzame voeding

– koploper op de weg naar duurzame en betaalbare energie en een voorbeeldfunctie hoe grondstoffen en

materialen maximaal (her)bruikbaar zijn

– een samenwerking van krachtige economische clusters, waaronder Food, Health, Tech en ICT, waartussen cross-sectorale innovatie plaatsvindt

Focus en gelijkheid

Voor het ontwikkelen van de nieuwe Strategische Agenda zijn er twee belangrijke aandachtspunten: focus en gelijkheid in zeggenschap tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Vanuit deze twee aspecten is er een startnotitie opgesteld waarin de visie, missie, kernpunten en thema’s voor de periode van 2020 – 2025 zijn beschreven.

Input vanuit betrokken partijen

Vanuit deze startnotitie wordt de komende tijd input uit de regio gevraagd, om doelstellingen en programmalijnen verder aan te scherpen. De commissie is daarom benieuwd naar reacties, opvattingen en aanvullende inzichten van alle betrokken partijen in de regio. De inbreng die naar aanleiding van deze startnotitie gegeven wordt, is voor de commissie essentieel om in de loop van 2019 met een goed voorstel voor een vernieuwde strategische agenda te kunnen komen. Hierover vindt besluitvorming plaats door de 8 gemeenteraden en de partners. De volledige startnotitie is te vinden op regiofoodvalley.nl/projecten/strategische-agenda.

Fotobijschrift: v.l.n.r.: René van Holsteijn, Mariska de Kleijne, Piet Zoon, Gerke van Zalk, René Verhulst, Bastiaan Pellikaan, Gijs Eikelenboom, Mirjam van `t Veld

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Jolanda Wauben, communicatieadviseur van Regio Foodvalley:
Tel: 0318 680 382 / 06- 5248 0574 
E-mail : jolanda.wauben@regiofoodvalley.nl

Strategische agenda regio Food Valley

Naar een nieuwe Strategische Agenda

Startnotitie

inhoud  2

 1. Positionering 3
 2. Visie en Missie 4
 3. Strategie (kernpunten) 5
 4. Focusthema’s 6
 5. Samenstelling commissie voor de vernieuwing van de strategische agenda 8

1.  Positionering

In 2050 wonen er naar schatting 9 miljard mensen op onze aarde. In een wereld waar ruimte onder druk staat als gevolg van klimaatverandering, verstedelijking en zeespiegelstijging is het een enorme uitdaging om iedereen van voldoende, gezond en duurzaam voedsel te voorzien. Dit vraagt een fundamentele verandering van de manier waarop we met voedsel en voedselproductie omgaan.

Regio Foodvalley herkent en erkent dat de maatschappij als geheel inzet op te veel en goedkoop voedsel. Deze manier van werken eist zijn tol van milieu, biodiversiteit, bodem en mensen.

Regio Foodvalley wil bijdragen aan het oplossen van vraagstukken rondom voedsel en voedsel-productie die wereldwijd, maar ook op regionaal niveau spelen (maatschappelijke uitdagingen)[1]. Regio Foodvalley heeft daarvoor veel in huis. FoodValley is een economisch krachtige, diverse en bovengemiddeld innovatieve[2] regio met een aangenaam woon- en werkklimaat. Regio Foodvalley huisvest hét kennis- en innovatiecluster op het gebied van AgriFood, met Wageningen University & Research als kennishart.

De Triple Helix Regio Foodvalley en het Regiobestuur van Regio Foodvalley hebben een commissie de opdracht gegeven om tot een vernieuwde Strategische Agenda te komen. Dit document beschrijft de eerste inzichten en ideeën van deze commissie. Met dit document wordt een voorzet gedaan om het gesprek over de toekomst van onze regio te openen.

De commissie is benieuwd naar reacties, opvattingen en aanvullende inzichten van alle betrokken partijen in de regio. De inbreng die naar aanleiding van deze startnotitie gegeven wordt is voor de commissie essentieel om in de loop van 2019 met een goed voorstel voor een vernieuwde Strategische Agenda te kunnen komen.

2.  Visie en Missie

Visie – Wat is onze ambitie voor 2025?

Regio Foodvalley is een economische topregio op het gebied van AgriFood, ingebed in een omgeving waar het goed wonen, werken en ondernemen is. Economie, mens, dier en omgeving floreren hier. Vanuit de kracht van deze regio zetten we gericht in op het realiseren van brede welvaart[3], zodat economische ontwikkeling hand in hand gaat met het werken aan maatschappelijke uitdagingen.

In 2025:

 • Biedt Regio Foodvalley een gezonde en vitale leefomgeving voor mens en dier; een regio waar inwoners trots op zijn.
 • Is Regio Foodvalley de proeftuin voor innovatie op het gebied van gezonde en duurzame voeding, dé plek om kennis te verzamelen, te delen en toe te passen.
 • Zijn we koploper op de weg naar duurzame en betaalbare energie en vervullen we een voorbeeldfunctie hoe grondstoffen en materialen maximaal (her)bruikbaar zijn.
 • Bevat de regio een diversiteit aan krachtige economische clusters, waaronder Food, Health, Tech en ICT, waarin en waartussen cross-sectorale innovatie plaatsvindt.

Missie – waar is Regio Foodvalley van?

Regio Foodvalley is een Triple Helix samenwerking, in het werkgebied van acht gemeenten[4] gelegen in de provincies Gelderland en Utrecht, waar bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden resultaatgericht en programmatisch samenwerken om de economische ontwikkeling van de regio te stimuleren. De Regio Foodvalley staat voor drie kernbegrippen:

 • Circulair – we willen een toekomstbestendige economie waarin circulair werken de gewoonte is. Circulair werken zorgt voor een oneindige kringloop van grondstoffen, materialen, kennis en benut de capaciteiten van mensen en zorgt daarmee voor een inclusief sociaal economisch model én milieuwinst.
 • Gezond – we zetten in op gezondheid en vitaliteit van mens en dier. Dat begint bij onze bodem en onze leefomgeving, en werkt door in ons voedsel en onze leefstijl.
 • In verbinding – Regio Foodvalley is verbinding: verbinding tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Verbinding tussen Utrecht en Gelderland, stedelijk gebied en buitengebied; verbinding tussen de krachtige en diverse regionale economie en het kennisintensief topcluster AgriFood. Deze verbindingen zijn een voorwaarde om te komen tot innovatie en de oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

3.  Strategie (kernpunten)

De Regio Foodvalley wil de komende jaren de hierboven verwoorde visie uitwerken aan de hand van de onderstaande strategische kernpunten.

 1. Triple Helix samenwerking – De ambitie die we in de Strategische Agenda uitspreken kan alleen hard worden gemaakt, wanneer de Triple Helix partners zich er gezamenlijk voor inzetten. Dit vraagt om daadkracht, inzet en betrokkenheid voor de realisatie van de centrale opgaven. De Triple Helix partners (ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheid en maatschappelijke instellingen), werken op een gelijkwaardige manier samen, op basis van een gezamenlijke focus en op een programmatische, doelgerichte manier.
 2. Aandacht voor de bredere economische basis van de regio – In Regio Foodvalley gaat het economisch gezien goed. Met het oog op de toekomst, is het van belang om extra aandacht te besteden aan sectoren waar de economie van de regio op rust. Maar ook voor sectoren die landelijk gezien onderscheidend zijn of onderscheidend kunnen worden. Het stimuleren van sterke regionale clusters kan daar in belangrijke mate aan bijdragen, ICT Valley is hierin een aansprekend voorbeeld. Versterking en toekomstbestendig maken van de economische basis vergt ook inzet op thema’s als circulair ondernemen.
 3. Verbinding met het topcluster AgriFood – De aanwezigheid van het kenniscluster op AgriFood onderscheidt Regio Foodvalley van andere regio’s. Van de kennis van dit topcluster kunnen en moeten ondernemers uit dit gebied méér profiteren. WUR en andere kennisinstellingen moeten veel intensiever betrokken zijn bij de innovatievragen van het regionale bedrijfsleven en andersom kan het regionaal bedrijfsleven intensiever betrokken zijn bij onderzoeks- en valorisatieprojecten binnen het topcluster. Daarmee ontstaat tevens een rijke real life leer- en onderzoeksomgeving (proeftuin) voor studenten en onderzoekers voor wetenschappelijke-, hbo- en mbo-instellingen. Dit alles gebeurt al, maar er liggen nog onbenutte kansen. Er kan bijvoorbeeld direct ingezet worden op verbinding met het Health-cluster en daarmee ook met de Utrechtse kennis en kunde op dit terrein.

Figuur 1 schetst de regio met daarbinnen de Triple Helix samenwerking; de verbinding tussen het regionale bedrijfsleven in brede zin en het topcluster AgriFood.

4.  Focusthema’s

Met de Strategische Agenda spreken we (de Triple Helix partijen binnen de regio) af wat we met elkaar willen bereiken in het kader van Regio Foodvalley en hoe we dat willen gaan doen. We committeren ons aan het realiseren van de gezamenlijke doelen. Op deze onderwerpen spreken we af dat we onze strategische ambities en inspanningen zoveel mogelijk met elkaar in lijn èn onder de noemer en vlag van Regio Foodvalley brengen.

Regio Foodvalley wil op de volgende thema’s[5] (programma’s) het verschil maken:

 1. Transitie agrarische sector / vitaal platteland: is gericht op nieuwe, innovatieve maatregelen voor een zoveel mogelijk duurzame landbouw met een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Hierbij is aandacht voor het versnellen van innovaties voor de (intensieve) veehouderij en initiatieven voor het produceren van alternatieve vormen van voedsel.
 2. Gezonde voeding, van prille start tot oude dag: is gericht om mensen te verleiden om gezonder en duurzamer te eten. Er wordt gewerkt aan voedselonderwijs, bewustwordings- en preventieprogramma’s die gaan over de hele voedselketen en met de hele zorgketen.
 3. Energietransitie: is gericht op het verduurzamen van woon- en werklocaties en het realiseren van duurzame opwek van energie.
 4. Human Capital: een economische topregio heeft een optimaal functionerende arbeidsmarkt met aandacht voor de volle breedte: voor elk talent en in elke levensfase.
 • Toptalent kiest voor de regio: we investeren in de bekendheid en aantrekkelijkheid van de mogelijkheden die de regio biedt voor toptalenten.
 • Een leven lang leren en ontwikkelen: doordat mensen zich blijven ontwikkelen op een wijze die aansluit bij de behoefte op de arbeidsmarkt, verminderen we kwetsbaarheid van bedrijven en werknemers.
 • Elk talent telt: we bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Niet alleen vanuit sociaal motief maar ook vanuit economisch oogpunt.
 • We kijken vooruit: door slim gebruik te maken van beschikbare data houden we zicht op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
 • Versterking innovatie/ecosysteem, digitalisering en circulaire economie: het inspelen op kansen die nieuwe technologieën (zoals robotisering) en maatschappelijke ontwikkelingen met zich meebrengen, is een voorwaarde om onze regionale economie toekomstbestendig te maken. De focus ligt hierbij op het versterken van local buzz: de regionale structuur voor innovatiestimulering en kennisuitwisseling (in de volle breedte, dus niet gericht op specifieke sectoren of clusters) en clustervorming.

 De essentiële randvoorwaarden om het verschil op deze thema’s te kunnen maken zijn:

 1. Fysieke randvoorwaarden vestigingsklimaat: zorgen voor balans tussen economische activiteiten en woon- en leefomgeving. Een bloeiende economie vraagt om goede fysieke bereikbaarheid van de regio en binnen de regio (via OV, fiets en auto), evenals digitale ontsluiting van de regio. De regionale opgave is om afspraken te maken over een divers aanbod van werklocaties die aansluiten bij de omgeving.

 Quality of Living: is gericht op de vraag hoe we als regio een aantrekkelijker woon- en

leefomgeving kunnen bieden, met als belangrijke voorwaarde om werknemers naar dit gebied te trekken. Het gaat dan onder andere om het accommoderen van flexwerkers (o.a. expats, kenniswerkers, studenten), het accommoderen van onderscheidende top woonmilieus en promotie van de regionale leefomgeving.

Alle genoemde thema’s zijn nauw aan elkaar verbonden en vormen samen de scope van de Strategische Agenda. Figuur 2 geeft de inhoudelijke scope van de Strategische Agenda weer en schetst de ambitie voor 2025.

 

5.  Samenstelling commissie voor de vernieuwing van de strategische agenda

 

Naam Functie

 

Gijs Eikelenboom (voorzitter) Commercieel directeur Denkavit Nederland BV,

Voorzitter Barneveldse Industriële Kring

 

René van Holsteijn Directeur IW4, Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal

 

Mariska de Kleijne (vicevoorzitter) Directievoorzitter bij Rabobank Vallei en Rijn

 

Bastiaan Pellikaan Voorzitter College van Bestuur Aeres

 

Mirjam van ’t Veld Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei

 

René Verhulst Voorzitter Regio Foodvalley en voorzitter Triple Helix

 

Gerke van Zalk Voorzitter Federatie Ondernemerskringen Valleiregio

 

Piet Zoon Vicevoorzitter Regio Foodvalley en vicevoorzitter Triple Helix

[1] De Regio Foodvalley draagt op deze wijze bij aan verschillende ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties, zoals:

–              nr. 2 zero hunger,

–              nr. 3 good health and well-being,

–              nr. 8 decent work and economic growth,

–              nr. 9 industry, innovation and infrastructure,

–              nr. 12 responsible consumption and production

[2] Bron: Regio Foodvalley. (z.d.). Innovatiemonitor. Geraadpleegd op 5 december 2018, van https://www.regiofoodvalley.nl/projecten/innovatiemonitor/ Het doel van de Innovatiemonitor was te onderzoeken wat de economische bedrijvigheid en innovatiekracht van bedrijven is in de Regio Foodvalley.

[3] Zie: CBS. (z.d.). Monitor Brede Welvaart 2018. Geraadpleegd op 5 december 2018, van https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2018/20/monitor-brede-welvaart-2018

[4] De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen

[5] Het thema Transitie agrarische sector omvat het eerste inhoudelijke spoor binnen de Regiodeal. Het thema Voeding en gezondheid omvat het tweede inhoudelijke spoor binnen de Regiodeal. Onderdelen van het derde spoor van de Regiodeal komen terug in de overige thema’s.

 

BHN bezoekt DAF museum en fabriek

Om 08.00 uur zijn we vertrokken met de bus van Midland Tours vanuit Nijkerk met 50 ondernemers naar Eindhoven voor een bezoek aan het DAF museum en de DAF fabriek.

Rond 10.00 uur werden we ontvangen door de vrijwilligers van het DAF museum met koffie en gebak. We hebben een rondleiding gekregen van zeer gepassioneerde vrijwilligers die ons door het museum van DAF personen- en vrachtauto’s hebben geleid. Zowel op het gebied van techniek  als werkgelegenheid heeft DAF veel betekend voor Eindhoven en omstreken. Het museum deed oude tijden herleven en heeft technieken ontwikkeld waar we nog steeds gebruik van maken. Van de oude werkplaats tot de nieuwste technologie hebben we mogen ervaren.

Na een uitgebreid DAF lunch zijn we vertrokken naar de fabriek.

Door de contacten van Henk Kempes (Bakker bedrijfsauto’s) zijn we in de gelegenheid gesteld om de DAF fabriek te kunnen bezoeken. We werden ontvangen in de fabriek en gestart met een informatiefilm van DAF. Na de inleiding zijn we per trein door de fabriek geleid. Vanaf een stuk metaal tot een vrachtwagen werd er in beeld gebracht hoe dit wordt gerealiseerd. Vele handen maken licht werk en dit is dan ook duidelijk zichtbaar gezien het aantal mensen er werkzaam zijn in de fabriek. Dagelijks worden er 235 vrachtwagens gebouwd. Het is zeer interessant te zien hoe  automatisering en handarbeid in elkaar verweven zijn.

We hebben een mooie en gezellige dag afgesloten met een diner bij Kade 10.

Onze dank aan Henk Kempes (bakker bedrijfsauto’s), Midland Tours en Kade 10 voor de gastvrijheid en organisatie van het bezoek aan DAF.

 

 

 

Bezoek aan de DAF Fabrieken

In de video een korte impressie van het bezoek van de BHN leden aan de DAF Fabrieken en museum in Eindhoven.

Deze content is geblokkeerd. Accepteer de cookies om dit te bekijken.

20 miljoen voor de Regio Food Valley

De ministerraad nam vandaag een besluit over de verdeling van het geld vanuit de zogenaamde Regiodeals. Van de 88 ingediende plannen komen er 12 in aanmerking voor verdere uitwerking. Het plan van de Regio Foodvalley is hier een van. Voorzitter van de regio René Verhulst is blij dat we weer een stap verder in het proces zijn: “Met dit geld kunnen we onze ambities voor gezond en duurzaam voedsel voor iedereen sneller en effectiever waarmaken. Foodvalley wordt de mainport op het gebied van Agrifood voor heel Nederland.”

 

Het Rijk had regio’s opgeroepen om mee te denken over samenwerking aan vraagstukken van nationaal belang. Regio Foodvalley heeft de kennis in huis om baanbrekende innovaties op het gebied van voedsel voor elkaar te krijgen. Daarmee levert dit gebied een belangrijke bijdrage aan gezond voedsel voor de toekomst: Meer . . . .

 

 

Uitnodiging: Samen duurzaam en circulair ondernemen in Amersfoort

Op 8 november gaan we samen aan de slag met duurzaam ondernemen zodat Amersfoort in 2030 een CO2-neutrale en afvalloze stad is. We zullen alle energie die we gebruiken duurzaam gaan opwekken (wind, zon en andere schone energiebronnen). Wat levert duurzaam ondernemen voor jou op? En hoe kan je je pand en bedrijfsvoering verder verduurzamen? Topspreker, ondernemer en nationaal energiecommissaris Ruud Koornstra vertelt over de kansen en noodzaak om CO2-neutraal en circulair te ondernemen.

Er zijn volop kansen voor samenwerking tussen bedrijven, en voor uitwisseling van materiaal, rest- en afvalstromen. Wil jij hier ook mee aan de slag? Kom naar de werksessie ‘Zonder circulair ondernemen geen toekomst’. Aan de hand van een door de HAN ontwikkelt meetinstrument  geeft hij concrete handvatten voor het meten van de (materiële, intellectuele, menselijke, sociale, relationele en natuurlijke) waarden van een bedrijf.

Programma

 • 13.30 uur Ontvangst
 • 13.45 uur Opening door wethouder Astrid Janssen, Duurzaamheid
 • 14.00 uur Inspirerende werksessies met ervaringen van ondernemers en concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan. Bekijk welke zes werksessies er zijn:
 • Werksessies Samen aan de slag met Duurzaam Ondernemen
 • 14.50 uur Ronde 2 werksessies
 • 15.30 uur Pauze
 • 15.55 uur Samen Duurzaam Deal CO₂-neutraal bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef
 • 16.10 uur Topspreker, ondernemer en nationaal energiecommissaris Ruud Koornstra over de kansen én noodzaak om CO2-neutraal en circulair te ondernemen
 • 16.30 uur Anne Hendriks over de manier waarop het tapijtproducent Interface is gelukt om hun CO₂-footprint met 96% te verlagen
 • 16.45 uur Samen Duurzaam Deal Duurzame Mobiliteit: 500 elektrische deelauto’s in 2022
 • 17.00 uur Netwerkborrel

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 november van 13:30 uur tot 17:00 uur bij Seats2Meet Amersfoort CS aan het Stationsplein 49 in Amersfoort.

Aanmelden

Wil jij ook stappen zetten in duurzaam en circulair ondernemen? Meld je dan aan via deze link. Wees er snel bij er is slechts plek voor 125 personen.

maak de scholieren van het Corlaer warm voor uw beroep

Elke twee jaar wordt op het Corlaer College een beroepenoriëntatie gehouden: de bovenbouwleerlingen van de afdelingen havo en atheneum gaan in rondes van 20 minuten in gesprek met een beroepsbeoefenaar. Het doel hiervan is tweeledig: aan de ene kant leren leerlingen zo over de dagelijkse praktijk van een bepaald beroep en ze kunnen zo beter bepalen of een beroep (of richting) goed bij hen past; aan de andere kant hopen we dat de gesprekken ervoor zorgen dat leerlingen bewuster een studiekeuze maken.

Deze leerlingen kennen namelijk geen beroepsgerichte stages, dus het is voor hen heel nuttig als een beroepsbeoefenaar iets vertelt over de dagelijkse praktijk (en de opleiding). De beroepenoriëntatie zal dit jaar gehouden worden op donderdagavond 22 november aanstaande. We starten om 19.30, om 21.00 uur zijn de gespreksrondes afgelopen en sluiten we af met een borrel.

Bent u enthousiast over uw beroep en gaat u graag met leerlingen in gesprek hierover, dan nodig ik u hierbij van harte uit om mee te doen!

De leerlingen zullen zich opgeven voor 3 rondes, u zult dus met kleine groepen in gesprek gaan. Het gesprek is bewust kleinschalig gehouden. U hoeft  geen uitgebreide presentatie te geven over uw beroep, het is nadrukkelijk de bedoeling om eenvoudigweg met de leerlingen in gesprek te gaan: welk beeld hebben ze van het beroep en in hoeverre klopt dat beeld met de praktijk?

Ik hoor graag van u of u kunt/wilt meedoen. Alvast bedankt voor uw reactie!

Met vriendelijke groet,

Annet Kuijvenhoven
decaan havo/atheneum

akuijvenhoven@corlaercollege.nl
www.corlaercollege.nl