Foto’s van de sportieve bijeenkomst

De eerste bijeenkomst van het seizoen, was een sportieve. Hier de foto’s, gemaakt door Arjen Gerritsma.

Nieuwsbrief, 7 september 2019
Geachte Lezer,

Inleiding
Het is deze maand alweer 10 jaar geleden dat wij de eerst nieuwsbrief van onze Stichting hebben verzonden. In die tien jaar is veel werk verzet om de belangen van Hoevelaken binnen de plannen voor de reconstructie van het Knooppunt Hoevelaken veilig te stellen. Op papier is dat goed gelukt want er liggen nu duidelijk afspraken voor het openhouden van onze aansluitingen op de A1 en A28 (inclusief het herstel van de A1 afrit vanuit Amsterdam) en voor het plaatsen van geluidsschermen langs de A1 en A28. Maar wanneer dat uiteindelijk gerealiseerd gaat worden is maar de vraag. Daarover meer informatie in deze nieuwsbrief.
Onze laatste nieuwsbrief was van november 2018, waarin we u mededeelden dat de Stichting 13 zienswijzen had ingediend op het Ontwerp Tracébesluit (OTB), dat kort daarvoor door RWS was uitgebracht. Daarna was het wachten op het Tracébesluit (TB) dat eind 2019 zou volgen.
Op 15 april van dit jaar schreef de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Mevrouw Cora van Nieuwenhuizen, een brief aan de Tweede Kamer, waarin werd meegedeeld dat de aannemingsovereenkomst met de combinatie BAM- Van Oord wordt ontbonden nadat de aannemer de werkzaamheden voor het TB in goede orde heeft afgerond. Het was niet mogelijk gebleken om het eens te worden over de door de combinatie opgevoerde extra kosten. Wel was afgesproken dat de combinatie de werkzaamheden met betrekking tot het TB nog zou afmaken. De prognose voor vaststelling TB is verschoven naar voorjaar 2020. De minister had daarbij gemeld dat daarmee verdere vertraging van het project voorlopig was voorkomen.
Wat later dit jaar bleek er nog een groot probleem te zijn ontstaan voor de bouw van het nieuwe knooppunt (en vele andere infrastructuurprojecten). De Raad van State had namelijk beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet kan dienen als basis voor de goedkeuring/ vergunningverlening van projecten die extra stikstof neerslag veroorzaken, maar dat specifiek moet worden aangetoond dat de Natura 2000 natuurgebieden (die door de EU zijn aangewezen) niet nadelig worden beïnvloed door de extra stikstof productie van een nieuw project, gebouw of stal.
Die specifieke aantoning staat niet in het OTB voor knooppunt Hoevelaken en dus moet er nieuw onderzoek komen naar dit aspect. Dat levert een flink probleem op want er is geen goedgekeurde methodiek voor het berekenen van de exacte hoeveelheid stikstof die neerdaalt op een specifiek gebied. Die methodiek moet nog worden ontwikkeld. Alhoewel de grootste veroorzaker van stikstof neerslag de veeteelt is (via ammoniakuitstoot) veroorzaakt ook het verkeer (en met name dieselauto’s) een flinke bijdrage (in de vorm van NOx).

Vertraging
De stichting is van mening dat aanzienlijke vertraging zal ontstaan voor de reconstructie van het knooppunt indien er geen bijzondere aanpak komt. Naar onze mening is die vertraging in de orde van twee jaar. Dat is te wijten aan het feit dat er een nieuwe aanbesteding moet worden voorbereid, uitnodigingen moeten worden verstuurd, aanbiedingen moeten worden beoordeeld, een nieuwe begroting moet worden opgesteld, passend bij de aanbestedingsvoorwaarden (die niet gelijk zullen zijn aan die van de vorige, mislukte, aanbesteding). Het is tevens van belang dat zoveel mogelijk van de reeds door de combinatie gemaakte constructietekeningen en berekeningen door RWS worden overgenomen en ter beschikking van de nieuwe inschrijvers wordt gesteld. Daarmee wordt kostbaar en tijdrovend dubbel werk voorkomen. Het risico voor een foute raming van de werkelijke bouwkosten door de nieuwe aannemer wordt daarmee ook aanzienlijk kleiner. De tekeningen, rapporten en berekeningen die de aannemer heeft opgesteld zijn eigendom van RWS. RWS beoordeelt nu wat daarvan bruikbaar is om mee te geven in het nieuwe contract. Ook dient het Ministerie aan RWS een duidelijke nieuwe opdracht te geven waarin zij aangeeft wat RWS moet doen om het project zo spoedig mogelijk na het uitbrengen van het TB verder te brengen. Ook die opdracht is volgens ons nog niet verleend.

Ook het stikstofprobleem veroorzaakt veel kopzorgen bij de overheid. Die zorgen zijn zo groot dat drie ministeries samenwerken om met een oplossing te komen, nl. Landbouw (= trekker), Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Ook is er een adviescommissie ingesteld, o.l.v. de heer Remkes, die verschillende adviezen moet geven nl. afzonderlijk voor de korte termijn, de middellange en de langere termijn. Het advies voor de korte termijn dient half september te worden ingediend. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof/nieuws/2019/07/12/remkes-voorzitter-adviescollege-stikstofproblematiek)
Welke mogelijkheden ziet de stichting om het project zo weinig mogelijk te laten vertragen?
RWS heeft in juni de klankbordgroep van het knooppunt project bijeengeroepen om uitleg te geven over de nu ontstane situatie. Zij kon daar weinig toevoegen aan de brief van de minister van 15 april voornoemd. De stichting heeft toen al aangedrongen op een speciale aanpak om de dreigende grote vertraging zo klein mogelijk te houden.
Na de klankbordgroep bijeenkomst heeft de SHBL RWS een aantal vragen voorgelegd die door RWS zijn beantwoord en verder toegelicht. In projecten als deze is er een duidelijke opdracht nodig. Aangezien er nu een verandering is opgetreden, namelijk het stopzetten van de samenwerking met de aannemer voor wat betreft realisatie, moet er formeel een nieuwe opdracht komen. RWS is nu druk bezig met het afronden van het TB en de interne voorbereiding van de aanbesteding.

Omdat de bal dus bij het ministerie I&W ligt en niet bij RWS, hebben wij als Stichting op 17 juli een brief geschreven aan de minister waarin wij onze voorstellen voor een speciale aanpak voor een snellere realisatie van het knooppunt project hebben uiteen gezet. Die zijn:
Snellere afronding van het TB dan voorjaar 2020 (de oorspronkelijke planning was immers najaar 2019)
Snelle besluiten over het toe te kennen extra budget en opname in het MIRT
Onmiddellijke start van de nieuwe aanbesteding, op basis van de overgenomen detailontwerpen van de “oude” aannemerscombinatie
Onmiddellijk starten met de (concept)vergunningsaanvragen en accepteren dat een klein deel van de vergunningen moet worden aangepast na het TB (de gemeenten moeten deze in concept gereed hebben op het TB moment
Niet wachten op een vastgesteld TB, maar starten met de aanbesteding op basis van het huidige ontwerp, aangezien de praktijk leert dat er slechts minimale wijzigingen op het OTB ontwerp komen bij de overgang naar het TB of na behandeling van beroep door de Raad van State
Starten van verlegging van voor de uitvoeringsplanning cruciale leidingen
En indien nodig vanwege stikstofdepositie het invoeren van een tijdelijke beperking van de maximumsnelheid op het knooppunt om daarmee te bereiken dat er geen toename is van stikstofdepositie, totdat een meer definitieve oplossing is gevonden[1][1]. (Recent is de Minister al met een besluit gekomen om de maximumsnelheid op de A1, A28 en A50 op specifieke trajecten in en in de nabijheid van de Veluwe terug te brengen tot 120km/u. Of dat voldoende is om de stikstofuitstoot van het knooppunt te compenseren zal nog moeten blijken).
Ook hebben wij de Minister een bevestiging gevraagd dat alle overeengekomen wensen zoals in het OTB zijn opgenomen ook in het definitieve TB worden overgenomen
Tot op heden is er geen reactie van het Ministerie ontvangen.
We hebben ook contact gezocht met de twee Tweede Kamerleden (van het CDA en de VVD) die in juli een motie hebben ingediend, die is aangenomen, waarin de Minister van I&W wordt opgeroepen spoed te maken met het weer op gang brengen van het knooppunt project (en andere projecten). Contact met deze Kamerleden bleek vanwege het ingaan van het reces niet mogelijk op dat moment. Omdat het reces is afgelopen zal een gesprek dus nu spoedig kunnen plaatsvinden.

Wat gebeurt er wel in het project op het ogenblik?
Er zijn nog een flink aantal zaken waaraan door RWS en de combinatie wordt doorgewerkt. Dat zijn, voor zover het Hoevelaken en Nijkerk betreft bv.
Het werk aan het afronden van het TB en het beantwoorden van alle ingediende zienswijzen
Het afronden van overeenkomsten inzake terreinen voor de natuurcompensatie
Het verleggen van een hoofdgasleiding naast het begin van de Energieweg (zoals te zien is dit project dus al opgestart!!)
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2019/08/gastransportleiding-bij-knooppunt-hoevelaken-a28-a1-succesvol-verlegd.aspx
Overleg en afronden van het ontwerp Westerdorpstraat en knooppunt met Nijkerkerstraat
Ontwerp van het fietspad van Hoevelaken naar Amersfoort met fietstunnels onder de Nijkerkerstraat en de Energieweg
Andere zaken
Er zijn nog enkele andere zaken die niet direct gelieerd zijn aan het Knooppunt Hoevelaken Project waar wij als Stichting bij betrokken zijn:
In overleg met Amersfoort is Nijkerk de plannen aan het uitwerken voor de inrichting van het gebied tussen het Hoevelakense Bos en de Nijkerkerstraat.
In samenspraak met Nijkerk, Gelders Landschap en Kastelen (GLK) en de werkgroep Het Hoevelakense Bos en omgeving wordt gewerkt aan een plan voor herinrichting van het hele gebied van het Hoevelakense Bos, inclusief het gebied ten zuiden van de Westerdorpstraat tot aan de A1
Wij zullen u op de hoogte blijven houden zodra er weer nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Minimasters Ondernemers

Rabobank Nijkerk start met de miniMaster Ondernemers voor het versterken van de economie in de regio. Leden van de Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk kunnen tegen een gereduceerde prijs hieraan deel nemen.

miniMaster Ondernemers
Deze miniMaster biedt inzicht op welke trends jij als ondernemer kan inspelen en hoe je kan zorgen voor financiële continuïteit en groei. Je krijgt praktische handvatten, onder meer op het gebied van strategisch management, alternatieve financieringsvormen en ondernemen in een digitale wereld, die je direct in de praktijk kan toepassen.

Het programma
De miniMaster is een compact, praktisch en hoogwaardig managementprogramma. Een minimaster bestaat uit acht Masterclasses die elk vier uur duren. Het hele programma omvat daarmee circa vier maanden. Onder leiding van een ervaren praktijkdeskundige wordt elke bijeenkomst een essentieel aspect van ondernemen behandeld. Naast expertise en inzicht bouw je met de miniMaster ook een bijzonder netwerk op. Per miniMaster kunnen 20 ondernemers deelnemen. Bij het minimale aantal van 10 ondernemers starten wij definitief met het programma.

De eigen bijdrage is € 995,00 per persoon. Als klant van Rabobank Randmeren of als lid van de Bedrijvenkring Nijkerk-Hoevelaken krijg je 50% korting en betaal je slechts € 497,50.

Informatie, aanmelden en vragen
Op www.rabo.nl/randmeren/miniMasters  kun je de brochure downloaden,  de opzet van het programma en de cursusdata vinden. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Paul Verhoef, algemeen directeur Rabobank Randmeren. Hij is bereikbaar via communicatie.randmeren@rabobank.nl of 06 22 41 26 35.

Bijeenkomst met gemeente Nijkerk

Foto’s: Arjen Gerritsma

SMAAK Festival Nijkerk

Nijkerk – Op 29 en 30 maart wordt het stadhuisplein naast de havenkom in Nijkerk omgetoverd tot festivalterrein. Het SMAAK Festival Nijkerk is een nieuw festival en staat in het teken van lekker eten en goede muziek. Zo vieren we de aftrap van het nieuwe festivalseizoen! Naast muziek, eten en drinken waan je je in festivalsferen door verschillende activiteiten naast de havenkom. Voor jong en oud is er van alles te beleven. 

Op 29 maart kunnen ondernemers uit Nijkerk en de wijde omgeving elkaar ontmoeten onder het genot van lekker eten en drinken. Geen standaard netwerk event, maar een netwerkfestival. Met een verrassend programma worden de ondernemers uitgedaagd tot het uiterste te gaan in een strijd met een ware racelegende. Kaarten à € 35,00 zijn verkrijgbaar via de website. 

30 maart is het festival geopend voor jong en oud. Het terrein is gevuld met eettentjes en er zijn veel leuke muziekoptredens. Van lokale artiesten zoals DJ MORR-IS tot bekende a-artiesten, waarvan we de naam nog even geheimhouden. In de middag is het festivalterrein vrij toegankelijk met leuke activiteiten voor de kinderen. Springkussen, draaimolen en een heus treintochtje door Nijkerk. Alles onder begeleiding. Het podium is opengesteld voor iedereen die zijn of haar talenten graag eens op een groot podium wil laten zien. Meer informatie hierover is te lezen op onze website. Het avondprogramma start om 17.00 uur. Kaarten zijn € 7,50 per stuk en te koop via onze website.

SMAAK Festival Nijkerk wordt georganiseerd door Dennis & Corin van den Hoogen van Holland Events, als onderdeel van de ID-DJ Entertainment Groep. Het is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Nijkerk die een aanjaagbudget beschikbaar heeft gesteld. Ook Stichting Citymarketing Lekker Nijkerk is betrokken bij dit evenement. 

Vanuit de gemeente kwam de vraag om een groot evenement te organiseren met regionale aantrekkingskracht. Van den Hoogen: “We denken met dit event aan deze vraag te voldoen en een superleuk evenement voor Nijkerk en omstreken te kunnen neerzetten.”

Meer informatie leest u op www.smaakfestivalnijkerk.nl

Voor de redactie:

LET OP! Bovenstaand persbericht is onder embargo en mag pas woensdag 23 januari na 9.00 uur gepubliceerd worden op online media.

SMAAK Festival Nijkerk wordt georganiseerd door Dennis & Corin van den Hoogen van Holland Events, als onderdeel van de ID-DJ Entertainment Groep. Heeft u aanvullende vragen, of heeft u interesse in een interview, dan staan wij u graag te woord. U kunt contact met ons opnemen via:

Corin van den Hoogen
Tel: 06-10255895
Mail: corin@id-dj.nl

Nieuwjaarsdiner BHN

Met enige trost kunnen we terugkijken op geslaagd Nieuwjaarsdiner BHN 2019. We hebben ruim 100 gasten mogen ontvangen op de mooie locatie Kade 10. 

Na het ontvangst  en de nieuwjaartoespraak van onze voorzitter is er  genoten van een heerlijk viergangendiner geheel verzorgd  door Kade 10. Tussendoor hebben we mogen genieten van twee optredens van Vocal Groep Eigenwijs.

Goed gezelschap / goed gesprek / goed diner / mooi glas wijn / muziek / ……. Een mooie start voor de ondernemers in  2019.

De gemoedelijke sfeer en het enthousiasme van de gasten heeft ervoor gezorgd dat het een geslaagde bijeenkomst is geweest. 

Bij aankomst heeft u ook de introductie kunnen zie van het evenement Smaak Festival Nijkerk, dat op 29 en 30 maart wordt georganiseerd door ID-DJ Entertainment Group. 

Ook in 2019 hopen we u te mogen ontmoeten bij de evenementen die worden georganiseerd door de BHN. 

 

Hieronder ziet u de foto’s van de bijeenkomst.

Fotograaf: Arjen Gerritsma

De week van de Circulaire Economie

Beste ondernemer, onderwijs- en kennisinstelling, overheidsorganisatie,

Het is de week van de Circulaire Economie! U kunt er bijna niet meer omheen. Ook in de Regio Foodvalley zijn velen van u bezig met circulaire innovaties in de praktijk. En om die initiatieven verder te versnellen start in de Regio Foodvalley op 13 februari een brede samenwerking!

Uitnodiging Event circulaire economie op 13 februari 2019

Graag nodigen wij u uit voor de kick-off van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair en tevens Slotevent van de Rabo Circular Economy Challenge. Dit circulaire event vindt plaats op woensdag 13 februari bij het Technova College in Ede.
We bieden u een dynamisch en interactief programma in café achtige setting! Met films en live presentaties van inspirerende circulaire ondernemers, muzikale intermezzo’s, een grondstoffenparade én met het hele circulaire netwerk uit de regio!
Presentatie is door tafelheer Arnoud Leerling en tafeldame Geanne van Arkel van Interface, MVO-manager van het jaar 2018.
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden

Slot-event Rabo Circular Economy Challenge

Eén van de initiatieven de afgelopen periode was de Circulair Economy Challenge 2018 van de Rabobanken Gelderse Vallei en Vallei en Rijn. In de Regio Foodvalley namen 17 bedrijven en 2 gemeenten deel. Tijdens dit event sluiten we deze inspirerende Challenge af en presenteren de deelnemers hun bevindingen!

Samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair

Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in de Regio Foodvalley gaan samen werk maken van een circulaire economie!. Op www.regiofoodvalleycirculair.nl leest u meer over het samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair en kunt het programmaplan en de samenwerkingsovereenkomst downloaden. We nodigen u allen uit mee te doen en op 13 februari 2019 de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Interview met Alexander van den Buuse: ‘Met INNAX naar circulaire bouw in de regio’

Alexander van den Buuse is Verduurzamer en MVO manager bij INNAX. Circulariteit is een thema waar Alexander zich al enkele jaren mee bezig houdt. Hij heeft zich steeds meer verdiept in het vertalen van Sustainable Development Goal 12 naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Lees het gehele interview met Alexander van den Buuse op onze website

Gezamenlijke ambitie 
Circulair ondernemen gaat over samenwerken. Voor dit event kiezen wij ook voor een bundeling van krachten. Door de combinatie van de Kick-off van de Living Lab Regio FoodValley Circulair én de afsluiting van de CE Challenge van de Rabobank brengen we netwerken bij elkaar en stimuleren we circulair ondernemen in de Regio Foodvalley. We vragen u deze uitnodiging dan ook breed te verspreiden in uw netwerk.

Graag tot ziens op woensdag 13 februari!

De meest MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

Breng je stem uit: jouw gemeente de mkb-vriendelijkste?

Gemeenteraadsverkiezingen zijn er eens in de vier jaar. Verkiezingsprogramma’s draaien dan vooral om voornemens die burgers raken. De verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente is er om de twee jaar. En dan draait het uitsluitend om de vraag: wat doet jouw gemeente voor het lokale bedrijfsleven?

Mkb-ondernemers zijn cruciaal voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid, en moeten bij vragen kunnen rekenen op adequate hulp van hun gemeente. Maar, echt mkb-vriendelijk beleid voeren omhelst uiteraard veel meer. En juist daar schort het nog wel eens aan. MKB-Nederland wil met de verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente colleges van B&W, raadsleden en ambtenaren prikkelen om een scherpe focus op de ondernemersbelangen te laten houden.

Niet de papieren werkelijkheid
Uniek aan het onderzoek van MKB-Nederland is dat het niet om de papieren werkelijkheid gaat: het is geen studie van collegeprogramma’s of beleidsnota’s. In dit onderzoek gaat het om de mening van de ondernemer: om jouw beleving dus van de gemeentelijke dienstverlening. Want wat er op papier goed uitziet, kan in de praktijk toch tegenvallen of andersom. Een hoge OZB-heffing maar voortreffelijke voorzieningen voor ondernemers kan te prefereren zijn boven een omgekeerde situatie. Krijg je als ondernemer ‘waar voor je geld’?

Die mkb-vriendelijkheid kan ook blijken uit zaken als kortere procedures bij noodzakelijke uitbreidingen, een betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen, meer kansen voor mkb’ers bij gemeentelijke en regionale aanbestedingen, telefonische of digitale bereikbaarheid, de snelheid van betalen, de hoogte van de lokale lasten, vergunningverlening of beleid voor starters.

Het grootschalige onderzoek van MKB-Nederland wordt uitgevoerd door het Groningse onderzoeksbureau Lexnova en stoelt op vier pijlers: de tevredenheid van ondernemers in de gemeente, het imago van de gemeente, communicatie en beleid met betrekking tot het mkb en de hoogte van de gemeentelijke lasten. Hieruit volgt uiteindelijk een ranglijst per provincie, landelijk en van de 36 grootste gemeenten.

Ondernemers kunnen op https://www.mkb.nl/vragenlijst-mkb-vriendelijkste-gemeente de vragenlijst invullen.

Persbericht Strategische agenda

P E R S B E R I C H T

Ede, 12 december 2018

Nieuwe Strategische Agenda Regio Foodvalley, co-creatie van ondernemers, onderwijs en overheid

In Regio Foodvalley staat de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs centraal. Wat willen de partijen samen bereiken? En hoe kom je tot resultaat? Dat is de kern van de Strategische Agenda Regio Foodvalley. Een commissie, waarin de drie O’s zijn vertegenwoordigd, zet de lijnen uit voor de nieuwe Strategische Agenda 2020-2025. Commissievoorzitter Gijs Eikelenboom:  “De regio bruist van de goede ideeën. Met een goede focus en een gelijkwaardige samenwerking kunnen we veel voor elkaar krijgen.”

Wat is de Strategische Agenda?

In de Strategische Agenda  worden de gezamenlijke doelen vastgelegd die de partners de komende jaren met elkaar willen bereiken in Regio Foodvalley. Een commissie, bestaande uit afgevaardigden vanuit de drie O’s, begeleidt de ontwikkeling van deze agenda.

De commissie bestaat uit voorzitter Gijs Eikelenboom (Denkavit, Barneveldse Industriële Kring), vice-voorzitter Mariska de Kleijne (Rabobank Vallei en Rijn), René Verhulst (Regio Foodvalley), Piet Zoon (Regio Foodvalley), Mirjam van ’t Veld (Ziekenhuis Gelderse Vallei), Gerke van Zalk (Federatie Ondernemersbelangen Valleiregio), Bastiaan Pellikaan (Aeres Groep) en René van Holsteijn (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal).

Ambitie van deze economische topregio

Regio Foodvalley is een economische topregio op het gebied van agrifood, in een omgeving waar het goed wonen, werken en ondernemen is. In 2025 is de regio:

– een gezonde en vitale  leefomgeving voor mens en dier; een regio waar inwoners trots op zijn.

– proeftuin voor innovatie op het gebied van gezonde en duurzame voeding

– koploper op de weg naar duurzame en betaalbare energie en een voorbeeldfunctie hoe grondstoffen en

materialen maximaal (her)bruikbaar zijn

– een samenwerking van krachtige economische clusters, waaronder Food, Health, Tech en ICT, waartussen cross-sectorale innovatie plaatsvindt

Focus en gelijkheid

Voor het ontwikkelen van de nieuwe Strategische Agenda zijn er twee belangrijke aandachtspunten: focus en gelijkheid in zeggenschap tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Vanuit deze twee aspecten is er een startnotitie opgesteld waarin de visie, missie, kernpunten en thema’s voor de periode van 2020 – 2025 zijn beschreven.

Input vanuit betrokken partijen

Vanuit deze startnotitie wordt de komende tijd input uit de regio gevraagd, om doelstellingen en programmalijnen verder aan te scherpen. De commissie is daarom benieuwd naar reacties, opvattingen en aanvullende inzichten van alle betrokken partijen in de regio. De inbreng die naar aanleiding van deze startnotitie gegeven wordt, is voor de commissie essentieel om in de loop van 2019 met een goed voorstel voor een vernieuwde strategische agenda te kunnen komen. Hierover vindt besluitvorming plaats door de 8 gemeenteraden en de partners. De volledige startnotitie is te vinden op regiofoodvalley.nl/projecten/strategische-agenda.

Fotobijschrift: v.l.n.r.: René van Holsteijn, Mariska de Kleijne, Piet Zoon, Gerke van Zalk, René Verhulst, Bastiaan Pellikaan, Gijs Eikelenboom, Mirjam van `t Veld

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Jolanda Wauben, communicatieadviseur van Regio Foodvalley:
Tel: 0318 680 382 / 06- 5248 0574 
E-mail : jolanda.wauben@regiofoodvalley.nl